Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / zastrzeżenia do projektu decyzji o waryunkach zabudowy

zastrzeżenia do projektu decyzji o waryunkach zabudowy


Obrazek użytkownika anonimowy

By anonimowy - Posted on 04 maj 2015

Witam,
Wnioskodawca chce rozbudować i nadbudować budynek mieszkalny.

Strona postępowania złożyła zastrzeżenia do projektu decyzji o warunkach zabudowy ponieważ (cytuję):

"1. Nieuzasadnione jest występowanie o wszczęcie postępowanie administracyjne w sprawie w/w inwestycji, ponieważ jak dotąd nie zostało przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia sąsiadujących działek: dz. nr 778 (dz. Pana J. - Wnioskodawcy) i dz. nr 779 (dz. Pana S. - Pana który złożył zastrzeżenia) i jak sąsiedzi nie mamy uregulowanej granicy.
2. Dom Pana J. stoi w mojej działce, czego dowodzą mapy geodezyjne i stan rzeczywisty, a w konsekwencji nieuregulowanej prawnie granicy miedzy w/w działkami, ogrodzenie i budynki gospodarcze państwa J. stoją niezgodnie z prawem budowlanym".

Chciałbym nadmienić, że budynek, który wnioskodawca chce rozbudować leży w granicy działki Wnioskodawcy.

I co w takiej sytuacji zrobić??

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika bM

O to co napisałem w uzasadnieniu: "Wydawana decyzja o warunkach zabudowy ma charakter informacyjny i jest jednym z elementów procesu budowlanego, a jej skutkiem jest jedynie danie potencjalnemu Inwestorowi prawa ubiegania się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja powyższa nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich oraz nie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych. Stąd argument strony postępowania dotyczący prawidłowości przebiegu granic pomiędzy działkami o nr ewidencyjnym x i y należy uznać jako bezzasadny na tym etapie postępowania administracyjnego.
„Decyzja o warunkach zabudowy, wydawana przy braku obowiązującego dla terenu objętego wnioskiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ma rozstrzygnąć tylko o dopuszczalności realizacji określonego rodzaju inwestycji na tym terenie, a także określić warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, dotyczące w szczególności, kwestii wynikających z przepisu art. 54 pkt. 2 lit. od a do c ustawy O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Organ wydający decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie może wkraczać w kognicję organów administracji architektoniczno-budowlanej. Organ prowadzący postępowanie jest prawnie zobligowany do zapewnienia ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, lecz co wymaga podkreślenia zakres tej ochrony jest różny dla postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i dla postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. W decyzji o warunkach zabudowy organ orzekający powinien w możliwie najszerszy sposób ustalić warunki inwestowania, ich konkretyzacja następuje natomiast dopiero w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, w którym rozstrzygane są szczegółowe kwestie dotyczące wpływu planowanej inwestycji na sposób korzystania z nieruchomości sąsiedniej oraz jej zgodności z warunkami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa budowlanego oraz przepisów szczególnych”. (Wyrok NSA z 2012-01-18 II OSK 2065/10)"
Decyzja została utrzymana w mocy.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.