Jesteś tutajForums / Pomoc dla inwestora / uwagi do projektu mpzp

uwagi do projektu mpzp


Obrazek użytkownika ArekZ

By ArekZ - Posted on 03 Styczeń 2018

Proszę o poradę, chciałbym mieć dodatkowo możliwość budowy na swojej działce domów szeregowych, segmentów lub bliźniaków, czy w ramach tych warunków jakie są w projekcie mpzp, jest to do zrealizowania?
Czy składając taki wniosek do projektu planu, wystarczy swobodny opis (beletrystyka)? Nie operuję językiem urbanistów, ale z drugiej strony chciałbym żeby to miało ręce i nogi…

Podstawowe parametry dla wydzielanych działek to min. sz. frontu 16m i wielkość 700m2
ponadto…
Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN1-10:
1) przeznaczenie terenów - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej nieuciążliwej;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2,
b) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu i przepisami odrębnymi;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się wg rysunku planu,
b) wskaźnik intensywność zabudowy – minimalnie 0,1, maksymalnie 1,0,
c) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30% powierzchni działki budowlanej,
d) maksymalna wysokość zabudowy:
− dla budynków mieszkalnych, usługowo – mieszkalnych lub usługowych - 12,0 m,
− dla budynków pozostałych – 6,0 m,
− dla obiektów małej architektury – 4,0 m,
e) dachy:
− dla budynków mieszkalnych, usługowo – mieszkalnych lub usługowych dachy dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkami lub wielospadowe, o spadkach głównych połaci dachowych od 250 do 450,
− jedno, dwu lub wielospadowe o spadkach głównych połaci dachowych do 450 dla budynków gospodarczych lub garażowych,
f) szerokość elewacji frontowej – do 20,0 m;
g) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (mierzonej od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) – minimum 2,6 m maksymalnie 10,0 m;
h) ilość kondygnacji nadziemnych – od 1 do 2
i) dla zabudowy i zagospodarowania istniejących przed wejściem w życie planu dopuszcza się przekroczenie wskaźników i parametrów określonych w lit. b, c, d, e, f, g, h z zakazem ich dalszego przekraczania;
4) zasady i warunki podziału na działki budowlane – zgodnie z ustaleniami planu;
5) zasady obsługi komunikacyjnej oraz minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji - zgodnie z ustaleniami planu;
6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną - zgodnie z ustaleniami planu.

Obrazek użytkownika ArekZ

Doprecyzuję pytanie, czy parametr min. 700m2 determinuje i uniemożliwia wytyczenie działek mniejszych w przypadku zabudowy szeregowej? Logika wskazuje, że tak...
Jaka jest praktyka? Czy możliwe jest rozróżnienie w mpzp parametrów wielkości działek w zależności od planowanego sposobu zabudowy?

AZNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.