Jesteś tutajForums / Zmiany legislacyjne / Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji


Obrazek użytkownika Maciej Sybilski

By Maciej Sybilski - Posted on 28 Październik 2015

Finiszuje proces legislacyjny ustawy o rewitalizacji. Prezydent RP podpisał ją w dniu wczorajszym, t.j. 27.10.2015 r., po tym jak w dniu 09.10.2015 r. Sejm uchwalił tę ustawę.

Celem ustawy jest stworzenie podstawy prawnej do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Za obszary zdegradowane ustawa przyjmuje obszary, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz dodatkowo negatywne zjawiska gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowe (np. przekroczenie standardów jakości środowiska), przestrzenno-funkcjonalne (np. brak dostępu do podstawowych usług albo ich niska jakość) lub techniczne (np. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych). Jako obszar rewitalizacji określono całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju gminy, przygotowywana lub prowadzona jest rewitalizacja. Ustawa ogranicza zasięg obszaru rewitalizacji przesądzając, że nie może on obejmować łącznie terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy, przy czym może być podzielony na podobszary.

Dla obszaru rewitalizacji opracowuje się gminny program rewitalizacji (GPR), który jest podstawą do stosowania na obszarze rewitalizacji specjalnych rozwiązań ustawowych – Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) oraz miejscowego planu rewitalizacji.

GPR przyjmuje rada gminy w formie uchwały, jako dokument o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego, wiążący organy gminy w podejmowanych działaniach. GPR zawiera szczegółową analizę obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań, listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ramy finansowe programu wraz ze wskazaniem źródeł finansowania.
SSR ustanawia rada gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Strefa jest obszarem stosowania szczególnych norm prawnych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, mieszkalnictwa, prawa podatkowego oraz cywilnego.

Ustawa przewiduje również szczególną formę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - miejscowy plan rewitalizacji, który może być uchwalony wyłącznie dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały rady gminy.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 37, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Obrazek użytkownika p.m.

Jaki pozytyw mają wnieść te zmiany? Co to są te 'szczególne normy prawne z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, mieszkalnictwa, prawa podatkowego oraz cywilnego' - czy nie byłoby wystarczającym umożliwienie stosowania tych norm na obszarach wyznaczonych w SUiKZP, które to powinno korespondować z zapisami Strategii Rozwoju Gminy? Dlaczego nie wykorzystywać właśnie tych dokumentów, wzmocnionych właśnie 'szczególnymi normami prawnymi' - czy nie dojdzie do sytuacji zwykłego tworzenia makulatury? Czy chodzi wyłącznie o znalezienie czegoś do roboty dla 'zderegulowanych'?

Obrazek użytkownika e_m

Przeraża mnie w tej ustawie fakt, iż nie ma żadnych okresów przejściowych dotyczących planów miejscowych i studiów gmin. Mam plan i studium w czasie wyłożenia i chyba trzeba całość na nowo przejrzeć.

Obrazek użytkownika saper

Mam pytanie dotyczące wchodzącej lada dzień w życie ustawy o rewitalizacji, która wprowadza pewne zmiany w ustawie o pizp.
A dokładnie chodzi mi o pewne "uzasadnienie":
" w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności:
1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4;
2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2;
3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.”;

I teraz na jakim etapie należy sporządzić wspomniane uzasadnienie? Czy to ma iść już do uzgodnień/opiniowania potem wyłożenia.
A co z projektami które są tuż przed uchwaleniem ;)

Życzę wytrwałości po wprowadzonych zmianach;)

Obrazek użytkownika pjotrek

Czy kolega powtarza procedure? jeżeli tak, to od jakiego momentu? od uzgodnień? Jestem ciekawy, a np. co z planami, które są już po etapie składnia uwag?

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

saper napisał/a:

Mam pytanie dotyczące wchodzącej lada dzień w życie ustawy o rewitalizacji, która wprowadza pewne zmiany w ustawie o pizp. A dokładnie chodzi mi o pewne "uzasadnienie": " w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności: 1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4; 2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2; 3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.”; I teraz na jakim etapie należy sporządzić wspomniane uzasadnienie? Czy to ma iść już do uzgodnień/opiniowania potem wyłożenia. A co z projektami które są tuż przed uchwaleniem ;) Życzę wytrwałości po wprowadzonych zmianach;)

Jeśli zdążyłeś uchwalić przed 18.11 to masz problem z głowy

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

Filipie - dobrze powiedziane w Twoich felietonach! :) Fajnie napisane... z życia po prostu :) a raczej :(

Ale mam takie pytanie jeszcze. Piszesz o konieczności wykazania zgodności z analizą zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nawet przyjmiemy, że ona jest (a mam kilka planów, których nie ma do czego teraz odnieść) to jest pytanie co to oznacza wg ustawy, iż uzasadnienie "przedstawia zgodność z wynikami analizy"? Te analizy są na takim poziomie ogólności i dotyczą zazwyczaj zagregowanego zestawienia co zrobiono, ile zrobiono i czego nie wykonano, nie odnoszą się oczywiście do konkretnych uwarunkowań planistycznych, więc w zasadzie 90% analiz trzeba najpierw wykonać od początku... to jest cyrk po prostu. Ja już pomijam w ogóle odnoszenie się do art. 1 ustawy o pizp w przypadku planów obejmujących... jedną działkę np. zabudowy zagrodowej. :/ W zasadzie nie wiadomo co napisać...

I jeszcze kwestia kiedy takie uzasadnienie należy w ogóle sporządzać. Ja w nowych planach będę go już żądał od gminy na etapie uchwały o przystąpieniu, bo to ona w zasadzie powinna już te wszystkie zagadnienia rozstrzygać. A jak nie będzie - to zmiana uchwały inicjującej. Opisanie tego wszystkiego to jest WYŁĄCZNA domena danej gminy a nie projektanta, jako punkt wyjściowy do opracowywania jakiekolwiek planu.

Uwaga dla wszystkich. Dziś się dowiedziałem, że zmiana uzasadnienia w celu jego dostosowania do nowych wymogów po etapie wyłożenia nie wymaga (dzięki Bogu) ponownego wyłożenia.

pzdr

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

 Dzięki. Przejrzałem kilkanaście ocen i ich zakres to wolna amerykanka. Niektóre są arcy ogólne, a niektóre tak szczegółowe, ze zaczynałem się zastanawiać czemu ma to służyć. W jednej analizie autor pokusił się nawet o bilanse terenów i byłem bardzo ciekaw wniosków. Skończyło się niestety na wymienieniu ile terenów w gminie jest pod co przeznaczonych. Rozumiem, ze mialoby to sens, gdyby zestawic to np. z wydanymi pozwoleniami na budowę lub decyzjami o warunkach zabudowy (choc z tymi to bywa różnie, często robione są pod same podziały). Samo liczenie i wymienianie dla wymieniania mija się moim zdaniem z celem i szkoda na to czasu. 

Masz racje - poziom ogólności tych opracowań sprawia, ze cieżko odnieść je do prowadzonych procedur planistycznych. Tymbardziej, ze połowa z opracowań, które widziałem nie zawierała tego wieloletniego programu sporządzania planów, o którym mowa w ustawie. Ja postanowiłem stosować zwrot "nie jest sprzeczna" - przy ogólnych analizach jest bezpieczniejszy:) Swoją drogą to taki wieloletni plan moze byc teraz pułapką. Trzeba go zrobic z rozwagą, bo potem moze byc problem z uznaniem, ze mpzp, który się nie wpisuje w ten wieloletni plan jest z nim zgodny:)

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.infoNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.