Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Rozstrzygnięcie rady gminy ..........

Rozstrzygnięcie rady gminy ..........


Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

By Monika Kozanecka - Posted on 21 Wrzesień 2009

 

Art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi nam, że wójt, burmistrz albo prezydent przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nie uwzględnionych uwag.
Z kolei art. 20 ust. 1 ww. ustawy mówi nam , że plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych………… .
 
Zauważałam , że rozstrzygnięcie rady gminy (załącznik 2 do uchwały) dokonuje się w dwojaki sposób:
 
1.        zgodnie z art. 17 pkt 14 upzp przedstawia się radzie gminy listę nie uwzględnionych uwag, a następnie rada gminy podejmuje decyzję o ich rozstrzygnięciu;
 
2.       rada gminy podejmuje rozstrzygnięcie uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag do planu.
 
W załączniku nr 9 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego widnieją dwie kolumny: Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza albo prezydenta i rozstrzygnięcie rady gminy. Wynika z tego, że rada gminy podejmuje rozstrzygnięcie wszystkich uwag zarówno tych przyjętych jak i odrzuconych? Mylący jest wówczas na wzorze tabeli podpis pod tabelą wyłącznie wójta, burmistrza albo prezydenta.
 
Dotychczas uważałam, że wariant pierwszy jest prawidłowy i tak go stosowałam w praktyce, jednak pod dłuższej analizie zaczynam mieć wątpliwości. Napiszcie proszę jak Wy do tego podchodzicie.
 
 
 

 

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

Witam!

Przykład.
Plan: lotnisko w gminie podgorzowskiej
Uwag: 47
Wójt rozstrzyga pozytywnie (uwzględnia): 23

Pozostałe 24 uwagi wraz z krótkim uzasadnieniem "dlaczego" przedstawiane są Radnym w postaci osławionej już listy (tzw. LNU ;) ). Rozstrzygnięcie o sposobie już jako załącznik do uchwały końcowej zawiera zreasumowanie całego przebiegu procesu uwagodawczego, np.:

1. Uwag było tyle i tyle...
2. Te i te zostały uwzględnione (np. numeratywnie z wykazu uwag), ponieważ...
3. Takich i takich Wójt nie uwzględnił, ponieważ...
4. Rada Gminy po zapoznaniu się z planem .... postanowiła co następuje....
- te i te uwzględnić, ponieważ...
- te i te odrzucić, ponieważ...
5. Uwzględnienie tych i tych uwag w myśl artykułu 19 ustawy o pizp nakazuje ponowne powtórzenie czynności proceduralnych ....

Mnie zastanawia natomiast co innego. Jak rada gminy może podjąć rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag DO UCHWAŁY KOŃCOWEJ w myśl ustawy o pizp, skoro każe się cofać w procedurze (np. na skutek właśnie nieuwzględnienia uwag) do wcześniejszego etapu procedury planistycznej (art. 19 ust. 1 ustawy o pizp)? a więc... co to jest za rozstrzygnięcie?

Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

 

Zgodnie z art.17 pkt 14 przedstawia się radzie projekt mpzp wraz listą nie uwzględnionych uwag. Wówczas rada (art. 19… stwierdza o  konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian).  
 
Czyli  rada może się nie zgodzić z przyjętymi rozwiązaniami wówczas projekt trzeba poprawić  i uzgodnić w niezbędnym zakresie.
Ja spotkałam się z sytuacją gdzie rada nie zgodziła się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i podjęła uchwałę o nie uchwaleniu przedstawionego projektu mpzp.
 
Mnie nadal nurtuje pytanie, czy rada (art. 20….. rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu) rozstrzyga o wszystkich uwagach tych rozstrzygniętych pozytywnie przez burmistrza, wójta lub prezydenta?  Z wolnego pola w tabeli stanowiącej zał. nr 9 do roz. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że tak.

 

Urbanistyka , komunikacja

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

... choć logika w polskim planowaniu to pojęcie względne, rozstrzyga właśnie o tych znajdujących się na LNU. Po co ma rozstrzygać o czymś co wcześniej zostało rozstrzygnięte i pozytywnie "zaopiniowane" przez Wójta/B/P znalazło się już w tekście planu? To W/B/P jest uchwalającym plan a nie Rada, ta tylko ma za zadanie "wsłuchać" się w głos "ludu". I tyle.
Masz rację, że z przepisu to wprost nie wynika... jednoznacznie jednoznacznej odpowiedzi nie znajdziesz... bo jej nie ma po prostu. Takich kruczków jest całe mnóstwo. Np. dwa kolejne:

1) wg rozporządzenia o zawartości decyzji o warunkach zabudowy ta może zawierać TYLKO obowiązującą linię zabudowy, nie ma tam mowy o nieprzekraczalnej... heh... skąd to wynika?
a) z jakości stanowionego prawa w Polsce
b) z celowego zagrania - pierwotnie taka decyzja miała służyć np. uzupełnieniu zabudowy pierzejowej kamienic. No cóż, stała się głównym aktem prawa miejscowego w Polsce (pokrycie planami to 21% wg ostatniego raportu o stanie zagosp. przest. kraju),
2)w toku procedury planistycznej projekt mpzp/studium uzgadnia czy opiniuje się z Wojewódzkim/Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Wg ustawy o udostępnianiu... opiniuje się projekt dokumentu, wg ustawy o inspekcji sanitarnej już bodajże w art. 3 mówi się, że te instytucje uzgadniają projekty dokumentów - a więc?...:)

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Trudno nie zgodzić się z opinią, iż przepisy obowiązującej ustawy są chaotyczne i niespójne a tym samym niezwykle trudne do stosowania w praktyce.

Niestety, w sygnalizowanej kwestii rozstrzygania wniosków do projektu planu miejscowego opinia ta nie daje mimo wszystko pretekstu do tak szerokiej interpretacji jak zaprezentowane w zamieszczonych postach.

Rzecz podstawowa w przypadku sygnalizowanego problemu to relacja: ustawa – przepis wykonawczy.

Przepis wykonawczy (rozporządzenie) wyłącznie realizuje (uszczegóławia) przepisy ustawy.
Taka jest dopuszczalna granica delegacji ustawowej. Każda inna funkcja rozporządzenia jest naruszeniem tej delegacji.

Niezależnie więc od zawartości merytorycznej przepisy rozporządzenia nie mogą być równoważnikami odpowiednich przepisów ustawy.

Każda wątpliwość w tym zakresie powinna być rozstrzygana wyłącznie na podstawie przepisów ustawy.
Podsumowując: jedynym źródłem odpowiedzi na postawione pytanie może być jedynie ustawa, w tym konkretnym przypadku przepisy art.17 pkt 14 i art. 20 ust. 1 czytane kolejno i łącznie!
Przepisy art. 17 pkt 14 definiują sposób postępowania wójta, burmistrza, prezydenta miasta po zakończeniu przez niego procedury sporządzania planu miejscowego.

Po zakończeniu oznacza, że wójt, burmistrz, prezydent miasta wyczerpał całkowicie kompetencje w tym zakresie – co było do uwzględnienia uwzględnił w projekcie planu miejscowego, niejednokrotnie z niezbędnym powtórzeniem (nawet wielokrotnym) części procedury planistycznej (uzgodnienia, wyłożenie do publicznego wglądu).

Natomiast w odniesieniu do uwag nieuwzględnionych na etapie sporządzania planu miejscowego organ sporządzający ten plan ma obowiązek ich przedstawienia radzie gminy przed uchwaleniem planu celem ostatecznej weryfikacji uwag przez organ stanowiący prawo miejscowe.

Jeśli rada gminy uzna za właściwe merytorycznie pozytywne rozpatrzenie (tj. uwzględnienie w planie) choćby jednego z przedstawionych jej uwag do projektu planu, nieuwzględnionych na etapie sporządzania planu miejscowego, po wyrażeniu takiej woli w formie uchwały zwraca całość dokumentacji planu miejscowego do organu sporządzającego plan miejscowy.

W takiej sytuacji rada gminy nie realizuje pozostałych obowiązków określonych w art. 20 ust.1 ustawy.

Niewątpliwie, w tym kontekście może budzić spore wątpliwości redakcja tego przepisu, który mówi, że: plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

No cóż, ustawodawca miał prawdopodobnie na tym etapie krótkotrwały incydent pomroczności lub silny imperatyw oszczędzania papieru wykonując taką karkołomną i w sposób oczywisty wewnętrznie sprzeczną konstrukcję tego artykułu.

Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy powinien brzmieć raczej następująco:
Plan miejscowy uchwala rada gminy, po uprzednim:
a) stwierdzeniu zgodności jego ustaleń z ustaleniami studium gminy,
b) negatywnym rozpatrzeniu wszystkich uwag do projektu planu, nieuwzględnionych przez wójta burmistrza prezydenta miasta na etapie sporządzania planu miejscowego,
c) rozstrzygnięciu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
d) rozstrzygnięciu o zasadach finansowania w/w zadań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
(…).

Załącznik Nr 9 do cytowanego rozporządzenia określa wyłącznie sposób dokumentowania tego elementu (etapu) procedury planistycznej. Jest to schemat odwzorowujący w jednym zestawieniu wszystkie możliwe przypadki rozpatrywania wniosków do projektu planu.

W sposób oczywisty po zaznaczeniu rubryki (7) nie wypełniamy rubryk (8), (9), (10). Odwrotnie jest w przypadku zaznaczenia rubryki (8) – obowiązkowo podlega wypełnieniu rubryka (9) lub (10).
Podpis wójta, burmistrza, prezydenta miasta na tym wykazie jest jedynie potwierdzeniem prawdziwości zawartych w tym wykazie rozstrzygnięć – wymóg niezbędny na potrzeby weryfikacji procedury planistycznej przez organ nadzoru.

Pozdrawiam.
Kontrurbanista

Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

 

Moim zdaniem wszelkie rozstrzygnięcia powinny zostać wykonane w ramach  art. 17.
Czyli:  W-B-P (art.17 pkt 12) podejmuje rozstrzygnięcie uwag, następnie rada podejmuje rozstrzygnięcie uwag nieuwzględnionych przez W-B-P  (zgodnie art. 17,  pkt 14). Wówczas mam dwie drogi wyjścia:
 
         Jeżeli rada nie uwzględni przedstawionych im uwag, podobnie jak W-B-P, wtedy zgodnie z art. 20 rada uchwala miejscowy plan:
1.Sprawdzając zgodność ze studium,
2. Zamiast rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag powinna przeprowadzić tylko podsumowanie rozstrzygnięć z art. 17 pkt 12 i 14.
3. Rozstrzygając sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 
         Natomiast jeżeli rada postanowi uwzględnić wniesione uwagi, wówczas podejmuję uchwałę o nieuchwaleniu planu miejscowego i zwraca projekt do W-B-P w celu dokonania odpowiednich zmian i przeprowadzenie ewentualnego powtórzenia procedury (art. 19)
 
Tak na dobrą sprawę jakby się wczytać w art. 19 to autor zakładał, że w art. 17 rada podejmie rozstrzygnięcie tylko chyba zapomniał to dopisać.
 
Pozdrawiam
Monika

 

Urbanistyka , komunikacjaNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.