Jesteś tutajRegulacja zawodu urbanisty. Ruszyły konsultacje publiczne projektu Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.

Regulacja zawodu urbanisty. Ruszyły konsultacje publiczne projektu Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.


Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info/ UrbanConsulting

Ruszyły konsultacje publiczne projektu Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Potrwają one do 22 września 2017r. Uwagi do tego projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać m.in. na adres email: kodeks@mib.gov.pl. Zgodnie z przedstawionymi propozycjami zawód urbanisty będzie mógł być wykonywany tylko i wyłącznie przez osoby, które będą wpisane do centralnego rejestru osób posiadających prawo do wykonywania zawodu urbanisty. Wpis do tego rejestru będzie odbywał się po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu urbanisty. Do egzaminu będą musiały podejść wszystkie osoby chcące wykonywać zawód urbanisty, bez względu na to czy posiadały uprawnienia urbanistyczne lub były członkami izb urbanistów przed deregulacją zawodu.
 
Ważne sprostowanie: do projektu uchwały pojawił się już projekt przepisów wprowadzających - zgodnie z art 19 tego projektu osoby, które zdobyły uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania zawodu będa mogły ubiegać się o wpis do centralnego rejestru urbanistów, jeżeli w ciągu 5 lat przed wejściem w życie ustawy uczestniczyły w wądzeniu conajmniej 10 planów lub studiów. Szczegóły w dołączonym do artykułu dokumencie. 
 
Co ciekawe w projekcie nie ma mowy o wymaganym doświadczeniu lub ukończonym kierunku studiów. Komisja egzaminacyjna będzie składała się z nie więcej niż 30 członków, którzy będą powoływani (w drodze konkursu) i odwoływani przez ministra właściwego do spraw gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa. Członkiem komisji będzie mogła być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk związanych z planowaniem przestrzennym, urbanistyką lub gospodarką przestrzenną lub osoba posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe i wykonała w tym czasie co najmniej 10 planów miejscowych lub studiów obejmujących każdorazowo obszar większy niż 30ha. Kadencja członków komisji będzie trwała 5 lat. Egzamin będzie przeprowadzany raz w roku, w terminie ustalonym przez komisję egzaminacyjną. Informacja o terminie egzaminu podawana będzie w BIPie, nie później niż 90 dni przed terminem egzaminu. Egzamin składał się będzie z części pisemnej i ustnej. Negatywny wynik części pisemnej powodował będzie niedopuszczenie do części ustnej. Kandydat, który uzyska negatywny wynik, będzie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego. Za egzamin oraz egzamin poprawkowy pobierana będzie opłata w wysokości 600zł. Urbanista wpisany do centralnego rejestru będzie podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej od upomnienia do dożywotniego pozbawienia prawa wykonywania zawodu. W sprawach odpowiedzialności zawodowej orzekała będzie komisja dyscyplinarna, której członkowie będą wybierani również w drodze konkursu. Minister właściwy do spraw gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa będzie sprawował kontrolę wykonywania zawodu urbanisty m.in. w zakresie wykonywania przez urbanistę obowiązków w sposób rzetelny, bezstronny i terminowy. Każdy urbanista wpisany do centralnego rejestru będzie zobowiązany do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w co najmniej 40 godzinach szkoleń specjalistycznych rocznie. Dokumentację potwierdzającą wypełnienie tego obowiązku urbanista będzie zobowiązany przechowywać przez 5 lat. Ustawa wejdzie w życie w terminie określonym w ustawie wprowadzającej ustawę Kodeks urbanistyczno – budowlany.  
 

Zachęcamy również do składania uwag do projektu na adres: kodeks@mib.gov.pl do 22.09.2017r. 

ZałącznikRozmiar
projekt ustawy.pdf1.06 MB
dokument306471.pdf1.34 MB
Your rating: None Average: 3.2 (5 votes)


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.