Jesteś tutajProblematyka OZE w planowaniu przestrzennym – rekomendacje poseminaryjne

Problematyka OZE w planowaniu przestrzennym – rekomendacje poseminaryjne


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
http://www.urbaniscipolscy.pl
W dniu 30 stycznia 2015 w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY seminarium „Problematyka odnawialnych źródeł energii w planowaniu przestrzennym”. Zainteresowanie seminarium było duże. 
W części wykładowej wygłoszono następujące referaty:
  • Wymagania formalno – prawne lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii , inż. Jan Knura – MGGP S.A.
  • Zagadnienia energetyki odnawialnej w dokumentach planistycznych – wybrane przykłady, mgr inż. arch. Iwona Skomiał – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie,Oddział Zamiejscowy w Krośnie,
  • Praktyczne aspekty realizacji turbin wiatrowych, mgr inż. Leszek Łochowicz – WINDPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W pierwszym referacie, Jan Knura, zaprezentował wymagania formalno-prawne lokalizacji i realizacji obiektów i urządzeń związanych z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł. Zaprezentowano istniejący stan prawny oraz ważniejsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie oraz interpretacje prawne organów administracji publicznej, w tym administracji centralnej i sądów administracyjnych. Kontrowersje wzbudziły interpretacje, zgodnie z którymi lokalizacja tego typu inwestycji może być ustalona w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W referacie wskazano obszary, na których z mocy prawa, oraz przyjętych interpretacji nie jest możliwe wznoszenie budowli związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym, w szczególności wiatraków. Są to: obszary Natura2000, lasy, korytarze ekologiczne, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, tereny występowania chronionych gatunków, tereny uzdrowisk, tereny sąsiadujące z zabudową mieszkaniową, terenami leśnymi oraz drogami publicznymi. Istotnym problemem jest wyznaczenie w dokumentach planistycznych stref oddziaływania inwestycji, co powinno nastąpić już na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zasięg takiej strefy winien zamykać się w całości w granicach administracyjnych jednej gminy, gdyż strefa taka nie może wprowadzać ograniczeń w użytkowaniu terenów objętych planami innych gmin. 

Czytaj całość: www.urbaniscipolscy.pl/Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.