Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Ograniczenia DJP w planach miejscowych

Ograniczenia DJP w planach miejscowych


Obrazek użytkownika Piotr F

By Piotr F - Posted on 13 Październik 2016

Poszukuję orzeczenia stwierdzającego, ze w planach miejscowych nie mozna wprowadzać ograniczeń co do DJP. Czy ktoś się z Was natknął na taki wyrok? Co sądzicie o takich ograniczeniach.

Obrazek użytkownika wlisiec

Może taki wyrok: II OSK 84/08
a z niego fragment:

...Podzielić należy pogląd wnoszącej skargę kasacyjną Gminy, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się funkcje (usługi publiczne, komercyjne), sposób zagospodarowania terenu i jego zabudowę. A zatem - co do zasady - dopuszczalne są zapisy planu, które określają sposób zagospodarowania terenu i ich przeznaczenie na określone funkcje. Innymi słowy -gmina w ramach tzw. władztwa planistycznego określonego w art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy. W pkt 2 § 9 kwestionowanej uchwały, do trwałego użytkowania przeznacza się istniejący budynek inwentarski – oborę o projektowanej obsadzie [...] DJP oraz istniejących i projektowanych urządzeń towarzyszących. Takie szczegółowe przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ze wskazaniem sposobu wykorzystania istniejących budynków, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przekracza tzw. władztwo planistyczne gminy, albowiem przeznacza teren pod konkretny cel – oborę o projektowanej obsadzie [...] DJP. Zapisy planu w tym zakresie winny określać jedynie przeznaczenie terenu (np. pod zabudowę produkcyjną, usługową itp.). Trafnie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny, że kwestionowany zapis wkracza w kompetencje innych organów administracji publicznej (np. budowlanych, środowiskowych). Zapis art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co do obowiązku określenia w planie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania nie oznacza, że plan winien określać sposób użytkowania budynków posadowionych na określonym terenie.

Obrazek użytkownika wlisiec

A może być też i tak : II OSK 916/07

...Przepis ten w pierwotnym brzmieniu przewidywał, że jednym z przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest chów lub hodowla zwierząt, w liczbie nie niższej niż 50 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 43. W dacie podjęcia przez Radę Gminy P. zaskarżonej uchwały ([...] listopada 2005 r.) przepis § 3 ust. 1 pkt 90 lit. a powołanego rozporządzenia stanowił, iż sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może wymagać chów lub hodowla zwierząt, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 43 w granicach administracyjnych miast, w obrębie zwartej zabudowy wsi lub na terenach objętych formami ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - w liczbie nie niższej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP). Skoro ustawodawca w powołanym rozporządzeniu przyjął, że przedsięwzięcie polegające na chowie lub hodowli zwierząt w liczbie niższej niż 40 DJP (np. 39 DJP) jest przedsięwzięciem, które nie wymaga nawet fakultatywnego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko należy wnioskować, że przedsięwzięcie tego rodzaju uznano za takie, które może wywierać niewielki negatywny wpływ na środowisko. Przyjęte w związku z tym przez Radę Gminy kryterium ograniczenia hodowli lub chowu zwierząt na terenie objętym planem do absolutnego minimum należy więc uznać za racjonalne i nie naruszające prawa.

Obrazek użytkownika Michał Mandziuk

W poniższym wyroku WSA nie widzi problemu w ograniczaniu DJP w planach:
II SA/Sz 1406/15 - Wyrok WSA w Szczecinie (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/529C7E448B)

"Skoro bowiem założeniem niniejszego planu jest utrzymanie obecnej funkcji terenu zatem uzasadnionym jest także utrzymanie dotychczasowej wielkości hodowli zwierząt futerkowych – prowadzonej przez skarżącą w ilości do 5 DJP. Powyższe, wbrew stanowisku strony nie prowadzi do "bezzasadnego wykluczenia w planie możliwości hodowli zwierząt futerkowych". Jak już bowiem zaznaczono, zapis taki umożliwia skarżącej prowadzenie hodowli na dotychczasowym poziomie. Należy podkreślić, że takie rozwiązanie znalazło akceptację w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 kwietnia 2015 r. Podstawą wprowadzenia do planu tych ograniczeń było zapewnienie ochrony przyległych terenów przed negatywnym oddziaływaniem fermy zwierząt futerkowych. W prognozie oddziaływania na środowisko wskazano, że w obecnym zakresie prowadzenia działalności to oddziaływanie nie jest znaczące. Niewątpliwie sytuacja ta uległaby istotnej zmianie
w wypadku ośmiokrotnego zwiększenia liczby zwierząt hodowanych przez skarżącą (która proponowała zmianę wskazanej w planie ilości [...])."Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.