Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / niezgodność MPZP ze Studium - potrzebna pomoc

niezgodność MPZP ze Studium - potrzebna pomoc


Obrazek użytkownika Krzysztof Gagatek

By Krzysztof Gagatek - Posted on 22 Czerwiec 2015

Szanowni Państwo

jako mieszkańcy potrzebujemy pomocy odnośnie projektowanych zmian terenów MN na PU.
Sprawa dotyczy działek które aktualnie są w studium określone jako MN. Nie ma na nie jeszcze mpzp. tereny są w strefie napowietrzającej miasto ( od zachodu 50% wiatrów)
tereny zaznaczone na mapce niebieską linią.
Tereny przeznaczone pod zmiany graniczą od południa ( poprzez drogę ) z liczną zabudową MN. Od północy z terenami P-U baza PKS. od wschodu także tereny P-U mało zainwestowane. Tereny PU są z każdej strony otoczone zabudową MN i MW. Pokusiłem się o podliczenie zabudowy w obszarze do 500m. Wyszło ponad 400 zabudowań MN, 4 szkoły, 1 przedszkole, 21 bloków MW, 2 ogródki działkowe, tereny rekreacyjne park i lasek.
Na pierwszy rzut oka widać niezgodność ze studium.

Projektantka jako argumentację dla zmian powołuje się na zapisy w ustawie mpzp i zapisach w studium jak poniżej:

zapis w ustawie:
art. 20 ust 1.
" Plan miejscowy uchwala RM, po stwierdzeniu, że nie narusza od ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należę do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Cześć tekstowa planu stanowi treść uchwały, cześć graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały"

następnie zapisy w studium str. 147 :

" W zmianie studium przedstawiono zgeneralizowany obraz użytkowania terenów tzn. że ostateczne uściślenie granic terenów winno być dokonywane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, określone na rysunkach przeznaczenie terenu oznacza funkcję dominującą (a nie wyłączną) i może być uzupełnione innymi funkcjami, które jednak nie mogą być przeciwstawne funkcji dominującej i pogarszać warunki egzystencji"

str. 180 zapis :

" Na rysunku zmiany w studium oznaczono w/w tereny. Wyznaczone granice terenów mają charakter orientacyjny i dopuszcza się ich uszczegółowienie oraz w zależności od potrzeb etapowanie sporządzania planów w ramach poszczególnych terenów.
Wskazane tereny nie wykluczają sporządzenia w zależności od potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla innych terenów"
źródło: http://www.bip.um.wielun.pl/index.jsp?bipkod=/027/002

Jeśli dobrze rozumiem projektantka stawia tezę, iż dominujący obszar na terenie objętymi zmianami to P-U dlatego zmienia MN na PU. Jest to oczywista nieprawda. tereny są w większości MN.

Jak możemy się obronić przed takimi zmianami. Wiem że możemy składać wnioski lecz obawiam się iż Burmistrz może je odrzucić jako niezasadne, a z tego co wiem nie ma możliwości odwołania się.
Działki których zmiany dotyczą zostały wykupione przez lokalnego inwestora silnie związanego z PSL który rządzi w RM.

Będziemy wdzięczni za fachową pomoc. mamy czas do 22go lipca na złożenie wniosków. dziś była debata.

ZałącznikRozmiar
mapka studium wycinek.JPG41.43 KB
Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Podsumowując Pana wypowiedź - projektantka MPZP na terenie oznaczonym w studium MN zaprojektowała przeznaczenie pod funkcje P/U argumentując, ze faktycznie jest tam przewaga takiego zainwestowania - czy dobrze rozumiem? Plan jest aktualnie po dyskusji publicznej i mają Państwo aktualnie 14 dni na złożenie uwagi tak? Jeśli projektantka twierdzi, ze faktyczne przeznaczenie jest inne niż w studium to przed tym jak zmieni te przeznaczenie w planie, powinna zmienić je w pierwszej kolejności w studium. Ten zapis ze str. 180 stosuje się z powodu różnej skali studium i mpzp i dotyczy np. "dociągania" jakiejś funkcji do granicy działki ewidencyjnej, a nie po to, żeby w planie można było sobie dowolnie ustalać funkcję, bo to przeczy zasadności istnienia takiego dokumentu jakim jest studium. 

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika Krzysztof Gagatek

Tak potwierdzam Pana wnioski. Projektantka chce zamienić tereny określone w studium jako MN na P/U kierując się ww zapisem. Co prawda na debacie publicznej nie chciała tego powiedzieć. Odsyłała do zmian w ustawie mpzp. Powyższą informację dot. argumentacji zmian otrzymałem z wydziału gospodarki przestrzennej UM.
Projektantka twierdzi iż studium nie jest wiążące przy ustalaniu mpzp. Czytając ustawę par 9, ust 4 jest zapisane inaczej. Nie jestem planistą lecz zapis wydaje mi się jednoznaczny.
Pytanie czy w tym przypadku zapis art 14
ust 3. Plan miejscowy w wyniku którego następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w studium."
Może mieć zastosowanie? Tereny określone w studium są terenami rolnymi.

Będziemy składać wnioski lecz obawiamy się iż zostaną odrzucone. ( taki wewnętrzny klimat polityczny małej miejscowości - cześć koalicji w RM to PLS z którym inwestor jest silnie związany min wiatraki itp. )
Zastanawiamy się czy jest możliwość uzyskania opinii planisty, urbanisty którą moglibyśmy się podeprzeć przy naszych wnioskach?

Krzysztof

Obrazek użytkownika adam
Krzysztof Gagatek napisał/a:

Projektantka twierdzi iż studium nie jest wiążące przy ustalaniu mpzp.

Czyżby projektantka - dziecko deregulacji?

Obrazek użytkownika Maciej Sybilski

Najpewniejszym rozwiązaniem jest uwaga zbiorowa mieszkańców, których podpisy zostaną umieszczone bądź na dodanej liście do uwagi, bądź każdy z mieszkańców podpisze się na osobnym egzemplarzu uwagi (lepszy efekt). Ważne jednak, by uwagi były tej samej treści, aby decydenci wiedzieli, że Wasze uwagi to nie przypadek, tylko realne, poważne mówienie jednym głosem.

Jeśli sprawa została odpowiednio wydatnie podniesiona na dyskusji publicznej lub wcześniej, wówczas wystarczy krótko napisać - "Nie zgadzam się na zmianę terenów MN na PU na działkach...", dodać swoje dane (imiona, nazwiska, adresy) i złożyć w terminie wyznaczonym na składanie uwag w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.

Dobrze wiadomo, że co do zasady plan musi być zgodny ze studium. Świadczy o tym wiele wyroków sądowych. Jednakże lepiej, moim zdaniem, zadziała zalanie urzędu uwagami lub uwaga zbiorowa. Pozostaje działać konsekwentnie mimo trudnego czasu jakim jest okres urlopowy. Wierzę jednak, że uda Wam się zebrać dużo podpisów. Powodzenia!

Obrazek użytkownika p.m.
Filip Sokołowski napisał/a:

bo to przeczy zasadności istnienia takiego dokumentu jakim jest studium. 

Praktyka ogółem przeczy potrzebie istnienia takiego dokumentu jak studium.

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

p.m. napisał/a:
Filip Sokołowski napisał/a:

bo to przeczy zasadności istnienia takiego dokumentu jakim jest studium. 

Praktyka ogółem przeczy potrzebie istnienia takiego dokumentu jak studium.

Czyja praktyka? Inwestora lub architekta moze tak...

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.infoNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.