Jesteś tutajForums / Zmiany legislacyjne / Niby nowe prawo wodne, a w środku...

Niby nowe prawo wodne, a w środku...


Obrazek użytkownika adam

By adam - Posted on 12 maj 2017

Zajrzyjcie sobie do projektu nowego prawa wodnego: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1529
Nikt nic nie mówi, a szykują nam zmianę uopzp w przedmiocie spadków wartości nieruchomości spowodowanych ustaleniami planów. Podobnie, jak z ustawą o rewitalizacji wprowadzili bilanse, tak teraz zmieniają sprawy odszkodowawcze.

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Masz na myśli art. 469? Przejrzałem na szybko ten projekt i z tego co ja tu widzę, to art. 469 ustala odszkodowania z tytułu wejścia w życie aktów prawa miejscowego innych niż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazują jasno, ze gminy nie będą odpowiadały finansowo za ustalenia w mpzp dot. ograniczeń z tytułu ochrony przeciwpowodziowej, co uważam, za bardzo dobre rozwiązanie. 

Z kolei zgodnie z art. 166 powracamy do konieczności uwzględnienia w planach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Brak tej konieczności i tak był fikcją, bo RZGW mogło nie uzgodnić planu po prostu z powodu przeznaczenia, nie koniecznie z powodu nie uwzględnienia tych stref. 

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika adam

Myślę o art. 494 pkt 4:

Quote:

w art. 36 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli treść planu miejscowego powodująca skutek, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi samodzielnego ustalenia przez gminę społeczno-gospodarczego przeznaczenia terenu oraz sposobu korzystania z niego, ale wynika z:
1)uwarunkowań hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych dotyczących występowania powodzi i związanych z tym ograniczeń, określonych na podstawie przepisów odrębnych;
2)decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego, wydanych przez inne niż organy gminy, organy administracji publicznej lub Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
3)zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w przepisach ustaw lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych na ich podstawie.”;

Punkt 3: zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w przepisach ustaw lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych na ich podstawie. Trochę to jednak ograniczy możliwość dochodzenia roszczeń z planu. Do tego zmiana art. 37, która mówi jak szacować wartość nieruchomości, której wartość uległa zmianie.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 2 gości.