Jesteś tutajForums / Dam pracę / inspektor wojewódzki do spraw gospodarki przestrzennej w Wydziale Infrastruktury

inspektor wojewódzki do spraw gospodarki przestrzennej w Wydziale Infrastruktury


Obrazek użytkownika Michał Leski

By Michał Leski - Posted on 16 Styczeń 2015

Ogłoszenie nr: 166026
Data ukazania się ogłoszenia: 15 stycznia 2015 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki
do spraw gospodarki przestrzennej
w Wydziale Infrastruktury

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Miejsce wykonywania pracy:
Gorzów Wlkp.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
dokonywanie oceny zgodności z prawem uchwał rad gmin - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, w celu realizacji funkcji nadzorczych wojewody,
uzgadnianie i opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zgodności z ustaleniami programów sporządzanych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,
uzgadnianie i opiniowanie w zakresie zadań rządowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przygotowywanie projektów: rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do uchwał planistycznych, odpowiedzi na skargi oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, reprezentowanie Wojewody Lubuskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
ocena pod kątem zgodności z przepisami prawa uchwał rad gmin o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
przygotowywanie odpowiedzi na skargi dotyczące zadań lub działalności organów samorządu gminnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
sprawowanie nadzoru nad terminami wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, naliczanie kar za przekroczenie tego terminu i przygotowywanie projektów postanowień o nałożeniu kary za przekroczenie terminu,
prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie lokalizacji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
 zagrożenie korupcją,
 krajowe wyjazdy służbowe,
 różne interpretacje przepisów pojawiające się w wyrokach sądów administracyjnych,
 zmiana przepisów,
 odpowiedzialność karna i finansowa za wydanie decyzji z naruszeniem prawa.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 praca przy komputerze.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe profilowe – architektoniczne lub z zakresu gospodarki przestrzennej
pozostałe wymagania niezbędne:
ponad roczne doświadczenie zawodowe w zakresie planowania przestrzennego,
łatwość komunikacji w tym umiejętność pracy w zespole,
umiejętność analitycznego myślenia,
umiejętność argumentowania,
samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
znajomość przepisów prawa, w tym m.in.: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z przepisami wykonawczymi, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
znajomość zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej, ustawy o służbie cywilnej,
znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • obsługi edytora tekstów MS Word, • obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, • obsługi poczty elektronicznej;
wymagania dodatkowe
przeszkolenie w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego,
uprawnienia urbanistyczne, architektoniczne,
obsługa programów: Corel, AutoCad, ArcView,
powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w administracji.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
Inne dokumenty i oświadczenia:
Termin składania dokumentów:
20-01-2015
Miejsce składania dokumentów:
Lubuski Urząd Wojewódzki
Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Inne informacje:
• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
• dokumenty aplikacyjnepowinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,
• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95/7115 263.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.