Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Decyzja na szkółkę leśną - co robicie z takim tematem?

Decyzja na szkółkę leśną - co robicie z takim tematem?


Obrazek użytkownika P l a n i s t a

By P l a n i s t a - Posted on 06 Październik 2017

Dostałem do rozpatrzenia wniosek o budowę tuneli foliowych na fundamentach w ramach gospodarstwa leśnego - szkółki leśnej (na gruntach leśnych). Zastanawiam się co zrobić z tym tematem? Starostwo się ponoć upiera, że potrzebne jest PB. Z drugiej strony odstępstwo dot. zabudowy zagrodowej tutaj średnio pasuje. Trzeba byłoby robić analizę, a jedynym sąsiadem jest las.

Obrazek użytkownika diphda@o2.pl

Zgodnie z rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
3) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych;

Ustawa o lasach
Art. 6. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) gospodarka leśna – działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu;

Zatem ma zastosowanie poniższy przepis z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 61. ust. 4
Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

Pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji będzie wymagane, gdyż nie jest ona zwolniona zgodnie z art. 29 ust. 1 i ust. 2. ustawy prawo budowlane.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Co wspólnego ma szkółka leśna z zabudową zagrodową na gruntach rolnych?
Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
(…) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne (art. 3 pkt 2 ustawy o lasach);

jeśli lasy państwowe to cel publiczny i decyzja lokalizacyjna i żadnych analiz dobrego sąsiedztwa;
jeśli las prywatny to wz i również żadnych analiz dobrego sąsiedztwa (podobnie jak dla terenów kolejowych zamkniętych);Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.